Подборът на персонал е процесът на активно търсене, оценка и избор на най-подходящите кандидати за конкретна работна позиция в една организация. Този процес включва изследване на изискванията и нуждите на работната позиция, публикуване на обява за работа, привличан ае на кандидати, събиране и преглеждане на кандидатски документи (CV-та, мотивационни писма и др.), провеждане на интервюта, изпити и оценки, проверка на препоръки и референции, и накрая – избор на най-подходящия кандидат за запълване на работната позиция. Целта на подбора на персонал е да се осигури, че организацията привлича и избира кандидати с най-съответстващите умения, опит и квалификации, които отговарят на нуждите и целите на организацията.


Има няколко вида подбор: 


1. Хеадхънтинг – е процесът на активно наблюдение, откриване и подбор на висококвалифицирани и талантливи професионалисти, които вече са заети и не търсят нови кариерни възможности. Процеса на хедхънтинг, ангажира специалистите по подбор, да намерят кандидати с определени навици, квалификации и опит, които отговарят на изискванията на клиента. Хедхънтърите използват различни методи и източници за изследване и идентифициране на потенциални кандидати, включително проучване на професионални мрежи, препоръки от сътрудници, бази данни и дори директен контакт с тях. Важно е да се отбележи, че при хедхънтинга, кандидатите често биват привличани чрез предлагане на по-добри условия за работа или други индивидуални стимули, за да се привлекат към новата позиция. Хедхънтингът е особено популярен във високо специализираните и ръководни позиции, където търсенето на таланти е изключително конкурентно и неформалните методи за подбор, като публикуване на обяви или използване на рекрутърски платформи, не са толкова ефективни.


2. Executive search – е специализирана форма на подбор, насочена към намирането и избирането на висши ръководители и изпълнителни кадри за ключови позиции в организацията. Executive search се различава от стандартния подбор, тъй като се насочва към намирането на висококвалифицирани и опитни професионалисти за ръководни длъжности, като например Изпълнителни директори (CEO), Оперативни директори (COO), Финансови директори (CFO) и други ключови позиции в организацията. Целта е да се привлече и назначи най-подходящият кандидат, който ще има съответните квалификации, опит и визия за успешното ръководство на организацията. Процесът е конфиденциален и включва преценка на кандидатите, подбор и презентация на най-подходящите за организацията.